Hướng dẫn

                                 HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG LỆNH

(1) Lệnh towny

 • /town (hiển thị thông tin towny bạn đang tham gia )
 • /town help (hiển thị các lệnh bạn có thể sử dụng trong towny)
 • /town new  (tạo 1 town mới)
 • /town join  (Xin tham gia 1 town của người khác)
 • /town claim (mua đất cho town)
 • /town claim outpost (mua đất ở vị trí cách xa town)
 • /town claim  ( mua đất với bán kính đã chọn từ vị trí đang đứng)
 • /town claim auto ( mua đất với số tiền và số plot có thể mua )
 • /town unclaim (huỷ đất của town ở vị trí đang đứng)
 • /town unclaim all ( huỷ tất cả đất đã mua trong town)
 • /town unclaim  (huỷ đất với bán kính đã chọn từ vị trí đang đứng)
 • /towny add < Tên>: ( thêm 1 người nào đó vào towny của bạn )
 • /town leave (rời khỏi town hiện tại)
 • /town withdraw (rút tiền khỏi ngân hàng town)
 • /town deposit (chuyển tiền vào ngân hàng town)
 • /town kick  – Kick một người trong town ra khỏi town
 • /town delete (xóa town hiện tại)

– Lệnh mở rộng

 • /town here (hiển thị thông tin towny bạn đang đứng)
 • /town list (hiển thị danh sách tất cả các towny trong server)
 • /town online (hiển thị người chơi đang online trong towny)
 • /town spawn (dịch chuyển đến towny của bạn)
 • /spawn  (dịch chuyển đến towny khác)
 • /town unclaim all (bán tất cả đất của town)
 • /town ranklist (xem cấp bậc người chơi trong town)
 • /town rank add/remove  (thêm hoặc xóa hạng của người chơi hiện tại trong town, các hạng có thể add: assistant, helper,vip và sheriff)
 • /town board  – thêm thông báo khi người trong town online
 • /town homeblock – thiết lập nơi để spawn về town
 • /town outpost – thiết lập vị trí outpost cho town
 • /town outpost  – dịch chuyển đến nơi outpost đã mua
 • /town perm – Xem các chính sách của town
 • /town reslist – Xem đầy đủ danh sách người trong town
 • /town buy bonus  – mua thêm plot để mua đất cho town

– Lệnh cơ bản

 • /town set homeblock – Chọn vị trí nhà chính và dịch chuyển cho town
 • /town set spawn – Chọn vị trí spawn cho town
 • /town set name  – thay đổi tên town của bạn
 • /town set mayor  – chuyển chức thị trưởng cho người khác
 • /town set perm – cài đặt các chính sách cho town
 • /town set outpost – Chọn 1 mảnh đất của town thành outpost
 • /town set jail – Chọn 1 mảnh đất thành nhà tù của town
 • /town set tag  – Đổi tên town trên khung chat
 • /town set tag clear – Xóa đổi tên town trên khung chat
 • /town set taxes  – đặt thuế cho town
 • /town set plottax  – đặt thuế cho các thành viên sở hữu plot trong town
 • /town set plotprice  – đặt giá bán mặc định cho các plot trong town
 • /town set shoptax  – đặt giá thuế cho các thành viên sở hữu shop trong town
 • /town set shopprice  – đặt giá bán mặc định cho các plot shop trong town
 • /town set embassyprice  – đặt giá bán mặc định cho các plot ngoại giao
 • /town set embassytax  – đặt giá thuế cho các thành viên sở hữu plot ngoại giao trong town


– Các lệnh cái đặt nâng cao

 • /town toggle explosion – cho phép hoặc ko cho phép nổ trong town
 • /town toggle fire – cho phép hoặc ko cho phép lửa cháy trong town
 • /town toggle mobs – cho phép hoặc ko cho phép mobs (quái vật) sinh ra trong town
 • /town toggle pvp – cho phép hoặc ko cho phép PVP (đánh nhau) trong town
 • /town toggle open – cho phép mở cửa cho mem join thoải mái hoặc đóng cửa
 • /town toggle taxpercent – quy đinh thuế theo kiểu phần trăm hay số xác định
 • /town toggle public – cho phép hoặc không cho phép người khác spawn đến town bạn
 • /town toggle jail  – Giam giữ thành viên … vào nhà tù số …


– Các lệnh quy định chính sách trong Towny

 • /t set perm build on/off – Bật tắt chế độ xây dựng trong town
 • /t set perm destroy on/off – Bật tắt chế độ phá block trong town
 • /t set perm switch on/off – Bật tắt công tắc trong town
 • /t set perm itemuse on/off – Bật tắt quyền sử dụng item với bất cứ ai trong town
 • /t set perm {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off}: bật tắt xây dựng/phá block/công tắc/sử dụng đối với cư dân/đồng minh/người ngoài

(2) Lệnh skyblock

 • /is (tạo đảo hoặc về đảo của mình).
 • /is help (mở danh sách các lệnh về Skyblock).
 • /is go (dịch chuyển đế đảo của bạn).
 • /is controlpanel [on/off] hoặc /is cp [on/off] (mở bảng điều khiển skyblock của đảo bạn).
 • /is restart (tái tạo lại đảo của bạn hoàn toàn. Lưu ý: khi tái tạo thì các món đồ mà bạn đã có từ đảo sẽ bị mất).
 • /is sethome (cập nhật vị trí đến đảo của bạn tại một vị trí mới khi dùng lệnh. Dùng /is sẽ về vị trí mà bạn đã cập nhật).
 • /is level (kiểm tra cấp độ hiện tại của đảo bạn).
 • /is level [tên người chơi] (xem cấp độ đảo của người chơi đó).
 • /is name [tên bất kì] (đặt tên mới cho đảo của bạn).
 • /is resetname (xóa tên đảo hiện giờ, tên đảo trở về mặc định).
 • /is top (hiện danh sách các đảo có level cao nhất đến thấp, mạnh nhất đến yếu).
 • /is warps (xem danh sách các warp của từng đảo trong server).
 • /is warp [người chơi] (đi đến đảo của người khác đã được đặt warp tại đảo của người đó).
 • /is team (xem thông tin về đồng đội của mình).
 • /is invite [người chơi] (mời một người chơi nào đó vào đảo của mình).
 • /is [accept/reject] (chấp nhận lời mời của chủ đảo).
 • /is trust [ người chơi] (mời người khác vào đảo farm tài nguyên trên đảo , không mời người lạ vào mất đồ trên đảo nhé)
 • /is untrust [ người chơi] (hủy trust người chơi mà bạn đã mời   )
 • /is leave (rời khỏi đảo của người chủ).
 • /is kick [thành viên trong đảo] (“kick” người trong đảo ra khỏi đảo của mình. Lưu ý: chỉ có chủ đảo mới được dùng lệnh này).
 • /is makeleader [thành viên trong đảo] (chuyển chức “chủ đảo” cho người thành viên đó).
 • /is lock (khóa đảo của bạn không cho người ngoài vô đảo xem hay tham quan, gõ lại lệnh đó để mở khóa).
 • /is settings (điều chỉnh bảo vệ đảo của bạn).

(Skyblock) Máy đào mỏ cơ bản

 • Nước + hàng rào = random block trong server

(3) Lệnh Faction

 • /f create tạo một faction trong server
 • /f name đổi tên của faction bạn.
 • /f home trở về faction bạn
 • /f sethome đặt nơi này là nhà của faction bạn(nơi mà khi xài /f home dẽ đến)
 • /f unsethome  bỏ sethome.
 • /f join để xin gia nhập vào faction(nếu bạn chưa có faction)
 • /f leave để rời khỏi faction
 • /f invite để mời một người vào faction
 • /f I l để xem nhừng người được mời vào faction(đã mời nhưng chưa vào hoặc offline)
 • /f kick để trục xuất người đó ra khỏi faction.
 • /f s để xem thông tin các thành viên trong faction bạn.
 • /f l để xem danh sách các faction trong server
 • /f f để xem thông tin faction của bạn, bao nhiêu đất, kẻ thù, đồng minh với ai…
 • /f promote để thăng cấp cho thành viên.
 • /f demote để giảm cấp cho thành viên
 • /f officer
 • /f leader chuyển chức lãnh đạo faction cho người khác .
 • /f money d chuyển tiền vào faction vd:/f money d<100> thì mình sẽ chuyển cho faction mình 100.
 • /f money w rút tiền ra khỏi faction
 • /f money b  xem faction của bạn có bao nhiêu tiền
 • /f tax set [người chơi|rank|tất cả|] đặt thuế cảu faction.
 • /f tax i xem thong tin về thuế của faction bạn.

[2] Mở rộng lãnh thổ

 • /f claim để mở rộng faction.
 • /f claim o để claim một chunk duy nhất bạn đang đứng
 • /f claim auto tự động claim lãnh thổ khi bạn di chuyển.
 • /f claim square vd:/f claim square 2 thì nó sẽ claim  một hình vuông có bán kính(tạm gọi là bán kính) là 2 chunk kể cả chunk bạn đang đứng, tức là mỗi cạnh sẽ có độ dài 3 chunk .
 • /f claim circle vd /f claim circle 4 thì nó sẽ claim hình tròn có bán kính 4 chunk.
 • /f unclaim all all  tên-faction-của-bạn bỏ tất cả đất mà faction bạn đang có vd /f  unclaim all all vinamine.
 • /f map để hiện map của faction(toàn lãnh thỗ), chunk bạn đang đứng là dấu /+/, chunk mà bạn chưa claim là dấu/ -/, chunk bạn đã claim là dấu ///.
 • /f map on bật map tự động, bạn đi đến đâu nó sẽ hiển thị theo đến đấy
 • /f map off tắt map tự động.
 • Lưu ý:mỗi khi bạn claim thì sẽ mất power(năng lượng) ,mỗi member đều có một lượng power giống nhau và sẽ mất khi claim đất hoặc chết.
 • /f p để xem mình power của mình.
 • /f p để xem power của người khác.
 • Nếu các bạn muốn biết them về các lệnh thì ấn /f  help.