Làm sao đổi skin ?

————————————————————————————————————————


THAY ĐỔI SKINS

● Tham gia vào server lobby và dùng lệnh /skin <tên>: tên skin mà bạn muốn đặt

● Hoặc dùng lệnh /skin set <tên-skin>: 1 nick chỉ cho phép sữ dụng 1 skins trong người nếu muốn thay đổi skin mới thì hãy sữ dụng lệnh ở trên nhé !

————————————————————————————————————————

One Response to “Làm sao đổi skin ?”

Write comment

  • (will not be published)