Đổi tên vũ khí

● MENU


● Bạn dùng lênh /menu trong server.. và mua thẻ đổi tên vũ khí hoặc ở /spawn cũng có bán
● Mua xong rồi dùng lênh /ir <tên>: tên hoặc ký tự mà bạn muốn đặt cho phép dùng tất cả loại màu !

● ẢNH MÀU

● Ví Dụ Đơn Giản:

● Ví dụ tên bạn muốn đặt là MINEPLOW màu xanh thì hãy dùng lệnh /ir &a&lMINEPLOW
● Cho phép đổi tên nhiều màu hoặc ký tự mà bạn muốn đặt

2 Responses to “Đổi tên vũ khí”

Write comment

  • (will not be published)